TH | EN

กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

Apr 12.04.2024    02:43 PM

บริษัท พร้อมมิตรเคมี จำกัด และ บริษัท พร้อมมาศ จำกัด ได้ทำกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อผู้ใหญ่ หรือผู้ที่เคารพนับถือ เป็นการแสดงความกตัญญู พร้อมกับการขอขมาที่ผู้น้อยอาจล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคล และกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กร  
เลื่อนไปด้านบน