TH | EN

ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

Aug 18.08.2020    05:24 PM

บริษัทพร้อมมิตรเคมีจำกัด จัดอบรมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินให้แก่พนักงานให้มีความรู้ในการเก็บกู้สารเคมีรั่วไหล ในสถานการฉุกเฉิน 
Scroll To Top